Znajdź nas na

 

 

Kalendarz imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Uniwersytet Otwarty

 

Marengo - filia Bukowno

 

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ organizowanej w dniach 24.06.2017 roku w godz. 20:00 do 00:30 i 25.06.2017 roku w godz. 18:30 do 23:00 na terenie Stadionu MOSiR w Bukownie.

 

http://www.bukowno.pl/m_gl.php…

1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

3. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

* sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
* legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
* przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 2.
* wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
* ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

4. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej;

5. Spożywanie alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie imprezy masowej w czasie jej trwania jest zabronione z mocy ustawy.

6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na imprezie masowej powinny:

* natychmiast powiadomić służby porządkowe i informacyjne, użyć sprzętu gaśniczego,
* unikać paniki,
* stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych oraz komunikatów nadawanych przez głośniki przez konferansjera imprezy,
* kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
* nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

7. Teren imprezy masowej obejmuje płytę i widownię stadionu ogrodzoną murem oporowym.

DYREKTOR
MOSiR w Bukownie

http://mosirbukowno.pl/?p=2132